MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Czy pieniadze sluza tylko do placenia?

Czamara:Czy pieniadze sluza tylko do
Autor: Karolina Czamara
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 735110
ISBN / EAN: 9783639890822

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

49,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Czy pieni dz wykorzystywany jest jedynie w celach ekonomicznych? Moim zdaniem nie. Pieni dz ma du o wi cej funkcji ni jedynie zap ata za towar. Zw aszcza w dobie upowszechnienia si pieni dza bezgotówkowego, pieni dz papierowy uzyska wiele dodatkowych funkcji, które postaram si opisa w niniejszym opracowaniu. Za wzór postanowi am uczyni dolara ameryka skiego ze wzgl du na jego popularno i u ycie nie tylko w obr bie granic Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura pracy opiera si na trzech rozdzia ach. Pierwszy dotyczy ogólnej historii pieni dza, jego ewolucji na przestrzeni wieków i funkcji jakie pe ni. Drugi rozdzia zag bia si w histori dolarów ameryka skich, etymologi nazwy, ewolucj symbolu oznaczaj cego dolary i opis projektu poszczególnych nomina ów. Trzeci rozdzia przedstawia ró ne mo liwo ci wykorzystania pieni dza w formie papierowej, najrozmaitsze formy stemplowania na nim piecz tek, czy ró norakie metody sk adania go w przestrzenne kszta ty, b d doszukiwanie si na nim proroctw, lub jako narz dzie do badania zachowa spo ecznych.

Zusatzinformation

Autor Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
ISBN / EAN 9783639890822 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Czy pieniadze sluza tylko do placenia?