MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 565554 (0,14€/min, mobil max.0,42€/min)

Lielm roga dz vojamo rajonu rtelpas identit te

Vizule:Lielm roga dz vojamo rajonu rte
Autor: Evija Vizule
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1210277
ISBN / EAN: 9783639487602

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

41,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Pils tvides telpa ir nep rtraukt att st b t piedz vo transform cijas un tiek piel gota attiec g laikmeta pras b m. Laika ietekm vide degrad jas: cilv ku ietekm ne tikai fizisk nolietojuma pak pe, bet v l vair k gar gais nolietojums un dz vojam s vides neatbilst ba m sdienu pras b m. Rietumeirop , s kot jau no 20.gs.70.gadiem, bet Latvij tikai nesen, s ktas risin t lielm roga dz vojamo rajonu probl mas, kaut gan to b vniec bas gados masveida apb ve tika postul ta k ide las dz ves, pils tas un valsts modelis. Dz vojam s vides publisk rtelpa ir prim r starp pils tvides telp m, kas atrodas tie saist b ar cilv ka ikdienu, l dz ar to t kalpo par r d t ju dz ves kvalit tei un par instrumentu t s cel anai. Par apb ves kompleksa identit ti pils tb vniecisk kontekst uzskata eso ajai videi piem to u pa bu kopumu, kas veido vides r jo un idejisko savdab bu un pieder bu noteiktam apb ves veidam, laikmetam un ideolo ijai. P t jums ir balst ts uz identit tes veidojo o cilv ka, sabiedr bas un vietas attiec bu anal zi ierobe ot fiziskaj telp lielm roga dz vojamo rajonu rtelp .

Zusatzinformation

Autor Verlag GlobeEdit
ISBN / EAN 9783639487602 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Lielm roga dz vojamo rajonu rtelpas identit te